De l’Art a la Digitalització – Moleskine

Si tens entre la teva família o amics una persona que desborda creativitat, l'apassiona l'art o gaudeix de l'escriptura i amb tot això però, és un boig de la tecnologia i es deixa seduir sempre per les novetats més disruptives, doncs estigues atent perquè MOLESKINE ve amb la proposta perfecta.

El millor de dos mons

T'imagines poder expressar tota la teva imaginació sobre el paper, ratllar, esbossar i sentir aquesta connexió gairebé màgica que resulta de plasmar les nostres idees sobre ell?, i que tot d'una, aquest dibuix, gràfic o escrit es reflecteixi com per art de màgia sobre una pantalla de Tablet per acabar detalls i perfeccionar els projectes?

Per sort,  no cal que t'ho imaginis perquè Moleskine posa a les teves mans una obra d'art que és la perfecta combinació la metodologia clàssica d'escriptura i la tecnologia avantguardista. Parlem de la sensacional Moleskine Writing Set.

Writing set Moleskine. Foto: Moleskine

La digitalització i l'art van de la mà

En conseqüència, la marca llença un quadern que et permet transferir totes les idees  directament des del paper a la pantalla del teu telèfon, tablet o laptop.

Com funciona?

Senzillament a través del Moleskine Pen + i l'app Moleskine Notes. El més important és entendre que és una de les peces més avançades que existeix fins al moment.

Però anem per parts, de què consta aquest producte?

Crea més ràpid, més efectiu i amb milers de possibilitats

En primer lloc, un bolígraf intel·ligent. Té incorporat a la seva punta una petita càmera que funciona per digitalitzar tot el que escriguis.I també, es pot fer servir sobre qualsevol tapa o superfície perquè en el moment en què la inspiració et toqui, puguis ràpidament gravar amb ell. Si per algun motiu no tens l'app o Tablet MLK a la mà, el bolígraf Pen + compta amb 90,6 MB de memòria interna per emmagatzemar al seu interior les teves idees i posteriorment fer la sincronització amb l'app. Despreocupa't de la tinta, el seu cartutx és estàndard i fàcil de reemplaçar per qualsevol que hi ha al mercat.

En segon lloc, el paper. Amb tecnologia Ncode incorporada, la qual permet detectar a través de punts sobre quin tram del full es troba el bolígraf.

En tercer lloc, una llibreta anomenada Paper Tablet amb fulls de 70 g / m², de color ivori lliure d'àcid, com el de les llibretes Midori. És l'encarregat de reconèixer el temps real, els textos, dibuixos o plànols que es reflecteixin sobre el quadern.

MLK writing set MLK writing set. Foto: Moleskine

Amb Moleskine les idees no s'acaben 

Finalment,  l'aplicació. Tant per Android com per IOS, la trobaràs buscant Moleskine Notes App. Un cop instal·lada, només has de mantenir-la oberta per a registrar qualsevol moviment que facis sobre el paper. Des de l'app, pots reproduir música, gravar àudios o sincronitzar les teves notes amb Google Drive, Evernote, Correu electrònic i moltes altres plataformes.

Per altra banda, la sincronització en temps real. Amb el sistema Bluetooth podràs traspassa els dibuixos i projectes fàcilment a la pantalla. No cal res més. Senzill, oi?

Un obsequi per tota la vida

Ara bé, aquest set writing té multitud de funcions i aplicacions més que t'acabaran deixant fascinat, com ara el Smart Diary Planner, però en aquesta entrada ens referim a la part essencial. Vine a RAIMA i estarem encantats de ensenyar-te les altres funcions i gatges que incorpora el quadern digital!

Pensa que si vols sorprendre a alguna ment creativa, amb dots d'il·lustració, disseny, escriptura o belles arts, aquest regal donarà just a la diana.

És un accessori útil, sofisticat, que reuneix l'aspecte clàssic d'escriure sobre el paper amb l'eficàcia i innovació de la tecnologia. En conclusió, serà un detall que els acompanyarà sempre.

MLK writing set MLK writing set. Foto: Moleskine

Coneix més sobre Moleskine, l'experiència RAIMA i molt més a través de les nostra pàgina d'Instagram

Si tienes entre tu familia o amigos una persona que desborda creatividad, le apasiona el arte o disfruta de la escritura  y a la vez, esa persona es un loco de la tecnología y se deja seducir siempre por lo más nuevo y disruptivo entonces mantente atento que esto te puede gustar y mucho!

Te imaginas poder expresar toda tu imaginación sobre el papel, rayar, esbozar y sentir esa conexión casi mágica que resulta de plasmar nuestras ideas sobre él y que de repente, ese dibujo,  gráfico o escrito se refleje de maneraq instantánea, como por arte de magia sobre una pantalla de Tablet par a ultimar detalles y darle un toque más profesional a los proyectos?

Pues no hace falta que lo imagines, porque Moleskine pone en tus manos una obra de arte que se junta lo mejor del la escritura clásica y la tecnología  vanguardista. Es la  sensacional Moleskine Writting Set.

Writing set Moleskine. Foto: Moleskine

Un cuaderno que te permite transferir todas las ideas que imprimas sobre el papel a la pantalla de tu teléfono.

¿Cómo? Sencillamente a través del Moleskine Pen + y la app Moleskine Notes.

La Digitalización y el Arte van de la mano

Es todo un lujo de lo más original y avanzado que ha podido sacar Moleskine y con la excelente calidad a la que nos tiene acostumbrados.

Pero vamos por partes, de qué consta el artículo?

Crea más rápido, más efectivo y con miles de posibilidades

Primero, un bolígrafo inteligente. Tiene incorporado en la punta una pequeña cámara digitalizada que grava todo lo escribas. Además, este bolígrafo se puede sujetar a cualquier tapa o superficie para que en dado caso que la inspiración te atrape,  puedas rápidamente plasmarlo. Si por algún motivo no tienes la app o Tablet MLK a la mano, el bolígrafo Pen + cuenta con 90.6 MB de memoria interna para almacenar en su interior tus ideas y sincronizarlo con la app en un futuro. Y despreocúpate de la tinta, su cartucho es estándar y fácil de reemplazar por cualquiera que haya en el mercado.

Segundo, el papel. Con tecnología Ncoded incorporada, es una libreta Paper Tablet  con hojas de 70 g/m² de color marfil, libre de ácido.  Es el encargado de reconocer el tiempo real, los textos, dibujos o planos que se reflejen sobre el cuaderno. Y es el encargado también, de transportarnos a los bonitos tiempos de antaño, donde el escribir sobre papel era un exquisito ritual de creatividad y estilo.

Un gadget que te cambiará la forma en plasmas tus ideas!

MLK writing set MLK writing set. Foto: Moleskine

Tercero y último, la aplicación. Tanto para Android como para IOS, la encontrarás buscando Moleskine Notes App. Una vez instalada, sólo tienes que mantenerla abierta para registrar cualquier movimiento que realices sobre el papel. Desde la app, puedes reproducir música, grabar audios o sincronizar tus notas con Google Drive, Evernote, E-mail y muchas otras plataformas. Finalmente, para que cada actualización se realice en tiempo real, sólo tienes que activar el Bluetooh y podrás ver como tus apuntes se traspasan al instante sobre la pantalla.

Ahora bien, este writing set  tiene multitud de funciones y aplicaciones más que te acabarán dejando fascinado, como por ejemplo el Smart Diary Planner, pero en este post nos referimos a lo esencial. Si quieres descubrir las maravillas de este elemento único, puedes acercarte a RAIMA, carrer Comtal, 27 y estaremos encantados de asesorarte.

Piensa que si quieres sorprender a alguna mente creativa, con dotes de ilustración, diseño, escritura o bellas artes, este regalo dará  justo en la diana. Es un accesorio útil, sofisticado, que reúne el estilo clásico de escribir sobre el papel con la eficacia e innovación de la tecnología. Sin duda, un detalle que los acompañará siempre.

MLK writing set MLK writing set. Foto: Moleskine

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 255 mm x 255 mm x 30 mm), Negro

Peso del producto: 177 g

Dimensiones del producto: 53,3 x 5,1 x 33 cm

Pilas: 1 Polímero de litio (Tipo de pila necesaria)

Aparatos compatibles: IOS/Android

Software incluido: Moleskine Notes

Tipo de conexión inalámbrica: Bluetooth

Duración media de pila en uso: 6 horas

Duración media de la pila en reposo: 3000 horas

If you have among your family or friends a person who overflows creativity, is passionate about art or enjoys writing and, at the same time, is a madman of technology and is seduced by the newest and most disruptive, so stay tuned for because you may like it a lot!

Can you imagine expressing all your imagination, scratching, sketching and feeling magical connection with paper that results from expressing our ideas on it and that suddenly, this drawing, graphic or writing is reflected on a screen Tablet in order to finalize details and refine projects?

Well, you don’t have to imagine it, because Moleskine puts in your hands a masterpiece that mixes the classic style with the avant-garde technology. It’s the sensational Moleskine Writing Set.

Writing set Moleskine. Photo: Moleskine

A notebook that allows you to transfer all the ideas you print on paper to the screen of your phone.

How? Simply through the Moleskine Pen + and the Moleskine Notes app.

Digitalization and Art go hand in hand

It is one of the most luxury and original advances that Moleskine has been able to get with the excellent quality they use to give us.

But we go in parts, what does the article consist of?

Create faster, more effective and with thousands of possibilities

First one, the intelligent pen. It has a small digitized camera built into the tip to digitize everything you write. Besides, this pen can be attached to any cover or surface so that by the moment the inspiration comes to, you can quickly tax it. If for some reason you do not have the app or MLK Tablet at hand, the Pen + has 90.6 MB of internal memory to store your ideas inside and synchronize it with the app in the future. Finally, don’t worry about the ink, its cartridge is standard and easy to replace with any on the market.

Number two, the paper. With built-in Ncoded technology, it is a Paper Tablet notebook with 70 g / m² sheets of acid-free ivory. He is in charge of recognizing the real-time, texts, drawings or plans that are reflected in the notebook.

A gadget that will change the way you translate your ideas!

MLK writing set MLK writing set. Photo: Moleskine

Number three, the application. For both Android and IOS systems, you will find it by looking for the Moleskine Notes App. Once installed, you just have to keep it open in order to record any movement you make on paper. Directly from the app, you can play music or record audios or synchronize your notes with Google Drive, Evernote, E-mail and many other platforms. Finally, for each update to be done in real-time you simply have to activate the Bluetooth and you can see how your notes are instantly transferred on the screen.

Apart from that, this set writing has many functions and applications that will leave you fascinated, such as the Smart Diary Planner, but in this article, we refer to the essential. If you want to discover the wonders of this unique element, we would be placed to show you in RAIMA, Carrer Comtal, 27 and we will be happy to advise you.

Now think that if you want to surprise some creative mind, with skills for illustration, design, writing or fine arts, this gift will hit the target. You have to, because it is useful, sophisticated and able to bring together the classic style of writing on paper with the efficiency and innovation of technology. And of course, without any doubt, it is a present that will always accompany them.

MLK writing set MLK writing set. Photo: Moleskine

SPECIFICATIONS

Dimensions: 255 mm x 255 mm x 30 mm), Black color

Product weight: 177 g

Product dimensions: 53.3 x 5.1 x 33 cm

Batteries: 1 Lithium Polymer (Battery Type Required)

Compatible devices: IOS / Android

Software included: Moleskine Notes

Wireless connection type: Bluetooth

Average battery life in use: 6 hours

Average standby battery life: 3000 hours

Compartir en: