Els secrets del Japó en un paper.

sAvui viatgem des de casa per descobrir una dels secrets més autèntics del Japó.

És tot un símbol de tradició, prestigi i qualitat. És també des de l’any 1950 una de les distribuïdores de paper més importants del Japó.  I per rematar la seva afamada col·lecció de Notebooks, també s’encarrega de fer de l’escriptura una experiència inoblidable.

MIDORI PAPER SECRETS DEL JAPÓ Paper refinat Midori. Foto: Midori

Tradició, cultura i qualitat en un sol paper

El secret en qüestió  és una marca que es diu MIDORI (MD) i de segur l'has vist a la planta 0 de RAIMA. Té tanta varietat de productes com qualitat a cada peça.

Per tant, avui que us volem presentar cinc dels productes més fascinants i exclusius que Midori ha portat directament des de el Japó fins a RAIMA. I entendreu perquè tenen un lloc tan especial a la nostra Planta 0.

Comencem!

En primer lloc, signe de distinció  i mostra d’immillorable qualitat. És  la MD Paper Note. Una llibreta de disseny minimalista,  conté fulls de paper fabricats a partir de polpa de fusta, la qual atorga al producte final una textura tan suau com el cotó i un gramatge tan lleuger com l’espuma. En poques paraules, és una llibreta dissenyada per fer de l’escriptura una sensacional experiència.

Un clàssic de la cultura nipona

Però darrere d’una marca tan elegant i exquisida,  hi ha un munt de possibilitats per cultivar la creativitat i  esbossar peces d’art úniques. Sí el teu gust és decanta per peces de disseny senzill però amb tocs de distinció,  llavors la teva elecció han de ser les  Notebooks light i les  Notebooks Cotton.

Les primeres venen en paquets de 3 amb 48 fulls cadascuna. Es caracteritzen per la seva flexibilitat  i per  donar un toc especial a cada traçada, cada lletra, cada línia. En poques paraules,  autèntica inspiració. Les segones (Notebook Cotton), estan fabricades per fer  dibuix i és per aquesta raó  que el seu paper es caracteritza per ser resistent i llis, ja que això ajuda a que no es formi aquella incòmode borrissol i tampoc es produeixi cap tipus de fricció.

MIDORI PAPER SECRETS DEL JAPÓ Midori Notebook. Foto: Midori

Pels amants de l’escriptura i per tots aquells que cada dia tenen una petita alegria, record, apunt o detall per evocar, existeix una Notebok Journal que la marca ha dissenyat amb la intenció de que siguem nosaltres els que creem la nostra pròpia història.  Midori posa a disposició dos formats de Notebook Journal; la primera compta amb fulls de color blanc els quals venen amb un marge que envolta el full i un marc superior per apuntar títols o dades importants. El segon format té una quadricula puntejada ideal per fer llistats, organitzar pensaments o estructurar idees. Si el que t’agrada és l’equilibri i la harmonia, aquesta segona opció és per tu.

No només són llibretes

Així doncs per donar vida als pensaments, esbossos i idees més originals, la marca ens presenta la seva col·lecció de bolígrafs, llapis i plomes  els quals porten impresos signes tan distintius de la marca com la sofisticació i la subtilesa.

En primer lloc, trobem els  bolígrafs. Fets amb bronze. Són peces realment valuoses que compten amb una carcassa de fusta on s’emmagatzema la tinta  i té  un acabat daurat extraordinari que li dóna un aspecte vintage. Tot això sense deixar de ser un excel·lent complement d’escriptura que et durada anys i anys.

MIDORI PAPER SECRETS DEL JAPÓ Llapìs Midori MD. Foto: Midori

Un segon complement molt característic de MIDORI, que fusiona elegància, funcionalitat i excel·lència són els llapis. Tan emblemàtics que resulten gairebé objectes de culte entre els dibuixants, viatgers i amants de les belles arts. Estan fabricats amb diferents tipus de fusta que es van seleccionar acuradament per obtenir un material resistent, durador i amb un estil elegant. Colors com el blanc, blau clar i taronja són els que identifiquen un producte de textura mate que fan del dibuix i l’escriptura un còmode sender de suavitat del que mai et cansaràs.

Una sensació d'escriptura tan suau com la seda

Un altre producte MIDORI que es va convertir ràpidament en un signe d’exclusivitat i estil és la seva ploma d’escriptura.

Al igual que els bolígrafs, estan fabricades a partir de llautó combinant la mestressa artesanal que donen els seus acabats fets a mà. I és que la marca ha pensat en tot a l’hora de fabricar aquesta  ploma, la seva estructura compacta no ocupa gairebé espai i el seu plomí d’acer, atorga una experiència d’escriptura supremament fluida i lleugera. Com seda a la mà.

Fins aquí arribem amb els cinc productes més exclusius i originals que tenim de la marca japonesa a la nostra papereria. Amb tot això i molt més, Midori encapçala una gamma de productes de qualitat immillorable i extraordinari disseny. I per aquesta raó, a Raima considerem important que tothom conegui un dels secrets més interessants del Japó més enllà de la seva cultura i gastronomia.

En poques paraules, MIDORI és  un petit espai on es preserva l’essència, tradició i cultura del magnífic Japó.

MIDORI PAPER SECRETS DEL JAPÓ Llapis Midori MD, taronja. Foto: Midori

Ara que ja coneixeu els secrets del Japó, veniu a Raima  i delecteu-vos amb el seu paper,  refinat i fet amb compromís artesanal. Una marca  que reflecteix la seva passió per oferir productes de qualitat en cada detall i que una vegada els vegeu i els tingueu a les vostres mans, de segur no us deixarà indiferents.

Coneixeu més productes i marques a la nostra botiga online

Hoy os venimos a hablar sobre uno de los secretos mejor guardados del Japón. Un secreto que preserva la tradición, esencia y valor artesanal del país nipón.

Nos referimos a MIDORI (MD), una de las marcas con más historia y legado del país. Y por si fuera poco, una de las distribuidoras de papel más importante desde el año 1950.

Es por este motivo que os queremos presentar cinco de los productos más fascinantes y exclusivos que Midori ha traído directamente desde Japón hasta RAIMA y que han ganado un lugar muy especial en la planta 0 de la tienda.

Empezamos!

Primero: Signo de distinción y muestra de inmejorable calidad, la MD Papel Note. Una libreta de diseño minimalista que contiene hojas de papel fabricados a partir de pulpa de madera, la cual otorga al producto final una textura tan suave como el algodón y un gramaje tan ligero como la espuma. Una libreta diseñada para hacer de la escritura una sensacional experiencia través del distinguido color beige de su papel refinado.

Midori Paper Papel refinado Midori. Foto: Midori

Pero detrás de una marca tan elegante y exquisita como ésta, hay un montón de posibilidades para cultivar la creatividad, esbozar piezas de arte únicas o plasmar fantásticas historias. Sí tu gusto es decanta por piezas de diseño sencillo pero con toques de distinción entonces tu elección deben ser las Notebooks light y las Notebooks Cotton. Las primeras vienen en paquetes de 3 con 48 hojas cada una y se caracterizan por su flexibilidad y por  dar un toque especial a cada trazada, cada letra o cada línea. En pocas palabras, auténtica inspiración. Las segundas (Notebook Cotton), están fabricadas para hacer dibujo y es por esta razón que su papel se caracteriza por ser resistente y liso, ya que esto ayuda a que no se forme aquel incómodo vello y tampoco se produzca ningún tipo de fricción.

Para los amantes de la escritura y para todos aquellos que cada día tienen una pequeña alegría, recuerdo, apunte o detalle para evocar, existe una Notebok Journal que la marca ha diseñado con la intención de que seamos nosotros los que creamos nuestra propia historia. Midori pone a disposición dos formatos de Notebook Journal; la primera cuenta con hojas de color blanco las cuales vienen con un margen que las rodea y un marco superior para apuntar títulos o datos importantes. El segundo formato tiene una cuadricula punteada ideal para hacer listados, organizar pensamientos o estructurar ideas. Si lo que te gusta es el equilibrio y la armonía, esta segunda opción es por ti.

Pero Midori no sólo nos ofrece papel y libretas de excelente calidad.

Làpiz Midori Blanco. Foto: Midori Làpiz Midori Blanco.  Foto: Midori

Es por eso que para dar vida a los pensamientos, bocetos e ideas más originales, la marca nos presenta su colección de bolígrafos, lápices y plumas que llevan impresos signos tan distintivos de la marca como la sofisticación y la sutileza.

En primer lugar, encontramos los bolígrafos. Hechos con bronce. Son piezas realmente valiosas que cuentan con una carcasa de madera donde se almacena la tinta y tiene un acabado dorado extraordinario que le proporciona un estilo vintage. Todo ello sin dejar de ser un excelente complemento de escritura que te duración años y años.

Un segundo complemento muy característico de MIDORI, que fusiona elegancia, funcionalidad y excelencia son los lápices. Tan emblemáticos que resultan casi objetos de culto entre los dibujantes, viajeros y amantes de las bellas artes. Están fabricados con diferentes tipos de madera que se seleccionaron cuidadosamente para obtener un material resistente, duradero y con un estilo elegante. Colores como el blanco, azul claro y naranja son los que identifican un producto de textura mate que hacen del dibujo y la escritura un cómodo sendero de suavidad del que nunca te cansarás.

Otro producto MIDORI que se convirtió rápidamente en un signo de exclusividad y estilo es su pluma de escritura. Al igual que los bolígrafos, están fabricadas a partir de latón combinando la maestría  artesanal que dan sus acabados hechos a mano. Y es que la marca ha pensado en todo a la hora de fabricar esta pluma, su estructura compacta no ocupa casi nada de espacio y su plumín de acero otorga una experiencia de escritura supremamente fluida y ligera.

midori Làpiz Midori MD

Es así como llegamos a  los cinco productos más exclusivos y originales que tenemos de la marca japonesa  en nuestra papelería. Con todo esto y mucho más, Midori encabeza una gama de productos de calidad inmejorable y extraordinario diseño y por esta razón, en  Raima consideramos importante mantenerle un pequeño espacio donde se preserva la esencia, tradición y cultura del magnífico Japón.

Venid  a Raima y deleitaros con una marca de excelente papel refinado y compromiso artesanal. Una marca que refleja su pasión por ofrecer productos de calidad en cada detalle y que una vez los puedas apreciar y tener en tus manos, de seguro no te dejará indiferente.

Today we come to talk about one of the best-kept secrets in Japan. A secret that preserves the tradition, essence and craft value of the country.

We refer to MIDORI (MD), one of the brands with more history and legacy in Japan. And if that is not enough, since 1950, one of the most important paper distributors.

But what is the true origin of Midori?

Possibly you have heard about some traveler notebooks with the same name as the brand. However, it is also true that behind this popular nomenclature is one of the most authentic and elegant brands in Japan.

Midori Paper Midori Refined Paper

Just like you read, Midori is much more than a unique travel book. It is a brand that represents tradition, prestige, and quality. It has also been one of the most important paper distributors in Japan since 1950 and apart from the famous collection of travel notebooks, it is also responsible for making writing an unforgettable experience.

This is why we want to present five of the most fascinating and exclusive products that Midori has betrayed directly from Japan to RAIMA and that’s why they have won a very special place on the floor 0 of our store.

Let’s start!

First of all: Sign of distinction and sample of unbeatable quality, the MD Paper Note. A minimalist design notebook containing sheets of paper made from wood pulp, which gives the final product texture as soft as cotton and a weight as light as foam. A notebook designed to make writing a sensational experience through the distinguished beige color of its refined paper.

Notebook Light. Midori Notebook Light. Midori

But behind a brand as elegant and exquisite as this one, there are plenty of possibilities to cultivate creativity, sketch unique pieces of art or capture fantastic stories. If you like to pick simple design pieces but with touches of distinction, then your choice should be the Light Notebooks and the Cotton Notebooks. The first ones come in packs of 3 with 48 sheets each one and are characterized by their flexibility and by giving a special touch to each line, each letter or each block. In a few words, authentic inspiration. The second (Notebook Cotton), is made for drawing and it is for this reason that its paper is characterized by being resistant and smooth since this helps to not form that uncomfortable hair and also does not produce any friction.

For those who love writing and for all those who have a little joy every day, remember, point or detail to evoke, there is a Notebok Journal that the brand has designed with the intention that we are the ones who create our history. Midori makes available two formats of Notebook Journal; the first one has white sheets which come with a margin that surrounds them and an upper frame to point important titles or dates. The second format has a dotted grid ideal for listing, organizing thoughts or structuring ideas. If you like balance and harmony, this second option is for you.

But Midori not only offers us excellent quality paper and notebooks.

midori Midori MD Pencil. Photo: Midori

That is why to give life to the most original thoughts, sketches and ideas, the brand presents its collection of pens, pencils, and pens that have printed as distinctive signs of Midori as sophistication and subtlety.

First, we found the pens. It is made with bronze. They are really valuable pieces that have a wooden casing where the ink is stored and has an extraordinary golden finish that gives it a vintage style. All this while remaining an excellent writing complement that lasts for years and years.

A second complement very characteristic of MIDORI, which fuses elegance, functionality, and excellence are pencils. So emblematic that they are almost objects of worship among artists, travelers, and lovers of fine arts. They are made with different types of wood that were carefully selected to obtain a resistant, durable and elegant style material. Colors such as white, light blue and orange are those that identify a matte textured product that makes drawing and writing a comfortable path of softness that you will never get tired of.

Midori Midori Notebook. Photo: Midori

Another MIDORI product that quickly became a sign of exclusivity and style is its writing pen. Like the pens, they are made from brass combining the artisanal mastery that gives their handmade finishes. And it is that the brand has thought of everything when it comes to manufacturing this pen, its compact structure occupies almost no space and its steel nib grants a supremely fluid and light writing experience.

This is how we arrive at the five most exclusive and original products we have of the Japanese brand in our stationery. With all this and much more, Midori heads a range of products of unbeatable quality and extraordinary design and for this reason in Raima, we consider it important to keep a small space where the essence, tradition, and culture of magnificent Japan is preserved.

Llapis Midori MD Midori MD Orange Pencil.

Come to Raima and delight you with a brand of excellent refined paper and handmade commitment. A brand that reflects their passion for offering quality products in every detail and that once you can appreciate them and have them in your hands, they will surely not leave you indifferent.

Compartir en: