Fet a casa. Capses a mida

La setmana passada fèiem menció al pilar més important de RAIMA. Probablement va ser una de les entrades més destacades del nostre blog, i no és per menys quan parlem del nostre paper fet a mà. Ara bé, avui parlarem d'un servei dels més destacats i coneguts a la nostra papereria. Parlem de les capses a mida.

Clica sobre la imatge per veure el video

De qualitat artesanal

Ja sigui perquè és un dels serveis que més trajectòria hem tingut a Raima o perquè les possibilitats que presenta són realment infinites, les capses personalitzades és un dels serveis més sol·licitats pels nostres clients. I és que la qualitat, la sensibilitat pels detalls i el treball artesanal fan que aquesta prestació tingui un valor afegit incalculable.

A diferència d'altres empreses, a RAIMA ens enfoquem en tot el procés del cap a la fi. Perquè entenem que el nostre client busca l'atenció 100% personalitzada, de qualitat i eficaç. I això precisament és el que a nosaltres ens representa, ja que són tres dels valors que ens acompanyen des de sempre. Més enllà del servei de capses a mida, són pilars sobre els quals reposa la nostra papereria.

Què vol dir personalització?

Una característica especialment rellevant, ja que la personalització és una de les característiques més demanades actualment i de les que menys es veuen al mercat. Personalització per nosaltres significa que tu ens dius la mida de la capsa; tant d'alçada com d'amplada. Personalització també significa que tu pots triar la forma. Com la vols? ¿Circular, rectangular, quadrada o allargada?

Personalització també significa que et donem una atenció exclusiva. Que ens enfoquem en entendre les teves necessitats i en conseqüència, treballem per satisfer cadascun dels requeriments. Entenem que la personalització més que a través d'un producte, és a través de l'assistència que et puguem donar.

Capsa pesonalitzada, folrada amb paper RAIMA

Ara bé, l'exterior també és totalment individual. El decorat el pots escollir del color que tu vulguis i com no, el nostre paper en totes les seves formes i textures el pots fer servir per acabar aquests detalls. Així doncs, el ventall d'opcions per decorar la capsa és tan ampli que les aplicacions resulten útils per a tota mena de sectors o entorns.

Possibilitats infinites

Ja siguis una empresa que necessita emmagatzemar arxius, productes o documents. O bé si vols fer servir capses a casa teva per conservar la roba de la temporada anterior o també, si has de trobar un lloc on ficar els objectes de nadal. I és que les nostres capses a mida són útils per tot. Per exemple guardar llibres, conservar els records especials, fer un regal, emmagatzemar les joguines dels més petits, i centenars d'utilitats més.

Capsa rectangular amb acabats artesanals.

En conclusió, les capses a mida de RAIMA compleixen la tasca funcional de preservar els teus tresors però també, omplen els espais amb fantàstics dissenys. I si sumem això amb l'afegit de què és una peça exclusivament fabricada per tu, llavors el valor és inqüestionable.

Quilòmetre zero

Per finalitzar, des de RAIMA considerem de vital importància donar suport tant a les empreses com a iniciatives que es preocupen per dur a terme la seva labor aquí a Catalunya. I és per això que la fabricació artesanal de les nostres capses es realitza des del primer moment a Barcelona. Ens esforcem perquè cada eslavó del procés de la fabricació es mantingui aquí per tal de donar un producte final en excel·lents condicions, de qualitat impecable i fet a casa.

 Com la vols?

Un servei que destaca per la seva professionalitat, per la dedicació i cura amb cada detall. Un servei que es recolza en un art mil·lenari com és l'Artesania i que a més a més, s'implica perquè la producció i obtenció del producte es faci des del primer moment al nostre territori. Són les capses a mida fetes a RAIMA. Capses a mida fetes a casa.

Contacta'ns per obtenir més informació.

Segueix-nos a la pàgina oficial d'Instag.ram per conèixer més sobre l'experiència RAIMA

La semana pasada hacíamos mención al pilar más importante de RAIMA. Probablemente fue una de las entradas más destacadas de nuestro blog. Y no es para menos cuando hablamos de nuestro papel hecho a mano. Ahora bien, hoy hablaremos de un servicio de los más destacados y conocidos en nuestra papelería. Hablamos de las cajas a medida.

Da click sobre la imagen para ver el video

De calidad artesanal

Ya sea porque es uno de los servicios que más trayectoria ha tenido en Raima o porque las posibilidades que presenta son realmente infinitas, las cajas personalizadas es uno de los servicios más solicitados por nuestros clientes. Y es que la calidad, la sensibilidad por los detalles y el trabajo artesanal hacen que esta prestación tenga un valor añadido incalculable.

A diferencia de otras empresas, en RAIMA nos enfocamos en todo el proceso de la cabeza al fin. Porque entendemos que nuestro cliente busca la atención 100% personalizada, de calidad y eficaz. Y eso precisamente es lo que a nosotros nos representa, ya que son tres de los valores que nos acompañan desde siempre, más allá del servicio de cajas a medida, son pilares sobre los que reposa nuestra papelería.

¿Qué significa personalización?

Una característica especialmente relevante, ya que la personalización es una de las características más demandadas actualmente y de las que menos se ven en el mercado. Personalización para nosotros significa que tú nos dices el tamaño de la caja; tanto de altura como de anchura. Personalización también significa que tú puedes elegir la forma. Como la quieres? ¿Circular, rectangular, cuadrada o alargada?

Caja personalizada forrada con papel hecho a mano

Ahora bien, el exterior también es totalmente individual. El decorado lo puedes escoger del color que tú quieras y como no, nuestro papel en todas sus formas y texturas lo puedes utilizar para acabar estos detalles. Así pues, el abanico de opciones para decorar la caja es tan amplio que las aplicaciones resultan útiles para todo tipo de sectores o entornos.

Infinitas posibilidades

Ya si eres una empresa que necesita almacenar archivos, productos o documentos. O bien si quieres utilizar cajas en tu casa para conservar la ropa de la temporada anterior o también, si tienes que encontrar un lugar donde meter los objetos de navidad. Y es que nuestras cajas a medida son útiles para todo. Por ejemplo guardar libros, conservar los recuerdos especiales, hacer un regalo, almacenar los juguetes de los más pequeños, y cientos de utilidades más.

En conclusión, las cajas a medida de RAIMA cumplen la tarea funcional de preservar tus tesoros pero también, llenan los espacios con fantásticos diseños. Y si tenemos en cuenta esto con el añadido de que es una pieza exclusivamente fabricada para ti, entonces el valor es incalculable.

Caja rectangular forrada con papel hecho a mano

kilómetro cero

Para finalizar, desde RAIMA consideramos de vital importancia apoyar tanto a las empresas como iniciativas que se preocupan por llevar a cabo su labor aquí en Cataluña. Y es por eso que la fabricación artesanal de nuestras cajas se realiza desde el primer momento en Barcelona. Nos esforzamos para que cada eslabón del proceso se mantenga aquí para dar un producto final en excelentes condiciones, de calidad impecable y hecho en casa.

Cómo la quieres

Un servicio que se distingue por su profesionalidad, por la dedicación y cuidado en cada detalle. Un servicio que se apoya en un arte milenario como es la Artesanía y que además, se implica en la producción y obtención del producto se haga desde el primer momento en nuestro territorio. Son las cajas a medida hechas a RAIMA. Cajas a medida hechas en casa.

Contáctanos para obtener más información.

Síguenos también en nuestra cuenta oficial de Instagram y descubre mucho más de la experiencia RAIMA!

Last week we made mention of the most important pillar of RAIMA. This was probably one of the most notable posts on our blog. We told about our handmade paper. However, today we will talk about a service of the most prominent and well-known in our stationery. Let’s talk about custom boxes.

Click on the web to see the video!

Handmade quality

Whether Custom Boxes is one of the most known and expertise Raima’s services. Because of the endless possibilities, custom boxes are one of the services most requested by our clients. The reason: quality, sensitivity to the details and the handmade work give to this provision an invaluable price.

Unlike other companies, RAIMA focuses on the whole process. Because we understand that our client seeks 100% personalization, quality, and effective care. And this is precisely what represents us, since three of the values ​​that have always been with us, beyond the service of customized boxes, are pillars on which our stationery rests.

What does personalization mean?

A particularly relevant feature as customization is one of the most asked for the people and it just so happen that after all, it one of most limited in the market. Customization for us means that you tell us the size of the box; both in height and in width. Customization also means that you can choose the shape. How do you want it Circular, rectangular, square or elongated?

Customization is also a whole service where we focus on your singular necessities. We take you as one person with an individual and particular requirements and in order to that, we put our effort into getting done the job.

Custom box lined with handmade paper

Besides that, the exterior is also totally individual. The decoration, you can choose the color you wish and of course, our paper in all its shapes and textures can be used to finish these details. Therefore, the range of options for decorating the box is so wide that applications are useful for all types of sectors or environments.

Endless possibilities

Whether you are a company that needs to store files, products or documents. Or if you want to use boxes in your home to keep the clothes of the previous season. Or also, if you have to find a place to put the Christmas items…anyway, the applications are infinite and our custom boxes are useful for everything. For example, keep books, hold special memories, make a gift, store toys for the little ones, and hundreds of other useful things.

In conclusion, custom-made boxes of RAIMA fulfill the functional task of preserving your treasures but also fill the spaces with fantastic designs. And if we add that last to the fact it is a piece made exclusively by you, then the value is unquestionable.

Rectangular box lined with handmade paper

Zero kilometer

Finally, from RAIMA we consider it vitally important to support both companies and initiatives that are concerned with carrying out their work here in Catalonia. And that is why the handmade manufacture of our boxes is made from the first moment in Barcelona. We strive to ensure that every slave of the manufacturing process is kept here to give a finished product in excellent condition, impeccable quality and homemade.

A service that stands out for its professionalism, dedication, and care in every detail. A service that is based on old art such as Craftsmanship, and also implies that the production and obtaining of the product is done from the first moment in our territory. These are the tailor-made boxes from RAIMA. Homemade custom boxes.

Contact us for more information.

Compartir en: