Sensacions a tot color Fleur!

PINTURES FLEUR
Pot de pintura Fleur, RAIMA

Poques marques són capaces despertar emocions amb les seves creacions d'imposar, innovar amb cada línia de producte i arribar a imposar tendències. I ara bé, si pensem en una marca d'aquestes característiques, segurament arribarem a la conclusió que es troba dintre de l'entorn de la moda.

Doncs n'hi ha una que compleix amb els tres punts anteriorment esmentats i no té res a veure amb el glamur fashionista de les passarel·les.

Es diu Fleur. I és una marca artesanal de pintures.

UNA EMPRESA AMB SEGELL ITALIÀ

Per començar, Fleur és una marca italiana que va néixer en 1946. D'entrada ja es van implicar amb el seu producte i és per això que van dedicar una bona pinzellada d'investigació, temps i molt esforç per obtenir les pintures més disruptives i acolorides que hi havia al mercat.

I és que gràcies a la seva producció artesanal, la qual permet obtenir tonalitats de color sensacionals, la marca és avui reconeguda internacionalment per decoradors, artistes i dissenyadors.

PINTURA FLEUR Etiquetes de la marca . Foto: Fleur

PARLEM DE LA PINTURA

Què té d'especial? Quantes gammes existeixen? I sobretot, per a què serveix?

En primer lloc, què fa únic aquest producte? La resposta és bastant senzilla: El seu acabat. Extremadament mate. En aquest respecte, és la matèria prima, és a dir els minerals. Ells que s'encarreguen d'atorgar els acabats tan vibrants i dotar de volum les superfícies. I és que la pintura aconsegueix una profunditat cromàtica tan especial que sembla fins i tot que els productes estiguin fets de manera natural amb aquests colors.

Ara bé, una vegada s'asseca la pintura, queda totalment adherida a la superfície i és molt resistent a l'aigua. De fet, es fa servir per pintar peces de roba com ara sabates o samarretes i el resultat és com sempre, al·lucinant.

PINTURA FLEUR  Foto: Fleur

QUE PUC FER AMB FLEUR?

A causa que les possibilitats són tan diverses, acabaríem abans si et diem el que NO pots fer amb les Fleur.

En efecte, no hi ha pràcticament superfície que es resisteixi als elegants i profunds colors Fleur. Des de la fusta fins al vidre, des del metall fins al plàstic i com hem esmentat abans; la tela. A mesura que anem provant noves superfícies descobrirem que podem aplicar la pintura a d'altres com el ferro, la porcellana o el guix.

PINTURA FLEURPintures resistents des de la primera passada

PROVA PER TU MATEIX!

Això no és tot però, dintre de l'ampli ventall de pintures podem trobar moltes utilitats més. La marca ha pensat en tot i per aquest motiu imprimeix amb la seva essència Glitters, esprais, rodets i brotxes fetes a mà.

Després de provar qualsevol d'aquests estris veuràs com pintar sobre superfícies és com un joc de nens, ja que la seva cobertura i aplicació uniforme són d'una qualitat suprema. I a més a més fàcils de netejar.

PINTURA FLEUR Cadires pintades amb la Chalk Paint. Foto: Pinta Sin Parar

COLORS PER TORNAR-SE BOIG!

Doncs sí. N'hi ha tantíssims, amb diferents tonalitats i presentacions que van haver d'editar un catàleg de 198 pàgines per poder ensenyar totes les seves gammes. El resultat és un llibre completíssim, amb varietats de colors classificats pels minerals, les aplicacions i els materials sobre els quals es poden fer servir.

Segurament molts de nosaltres identifiquem el groc primari, però que tal si el substituïm per un Love in Portofino, o un Vanilla Ice, o encara millor una Banana Cream amb subtils tocs d'Alhambra Yellow. Fascinant veritat? Doncs el mateix passa amb els més de 140 gammes de color que podem trobar al seu catàleg.

PINTURA FLEUR Gammes de color . Color de l'any: Penelope's Pink

ÉS EL TEU TORN!

Tens algun moble antic que vols donar-li una segona vida? És l'exemple d'alguns mobles/aparadors que tenim a la botiga ;D. O poder vols pintar els mobles de la cuina o l'habitació? Tens algun marc, cadira, bici, caixa o objecte de decoració que li vols donar un estil més personal?

Doncs aprofita i vine a RAIMA perquè aquí trobaràs una àmplia selecció de pintures Fleur. Acosta't a la Planta 3 i descobreix el munt de colors que en tenim per decorar, restaurar, dissenyar i en definitiva CREAR estils i obres totalment úniques!

PINTURA FLEUR Mobles Restaurats per l'equip Raima amb pintures Fleur

T'hi esperem!

Ah, i finalment abans de marxar, la guinda del pastel: Fleur és marca sostenible! Gràcies a primer, els seus mètodes de producció i segon, els envasos de vidre i cartró 100% reciclables han sigut capaços de reduir les emissions a valors encara més baixos que els establerts per la llei.

Coneix més d'aquestes pintures i la seva qualitat a les nostres botigues físiques i a la nostra shop online

PINTURES FLEUR

Pocas marcas son capaces despertar emociones con sus creaciones, de innovar con cada línea de producto y llegar a imponer tendencias. Ahora bien, si nos ponemos a pensar en una, seguramente llegaremos a la conclusión de que esta marca se encuentra dentro del entorno de la moda.

Pues hay una que cumple con los tres puntos anteriormente mencionados y no tiene nada que ver con el glamour fashionista de las pasarelas.

Se llama Fleur. Y es una marca artesanal de pinturas.

 

PINTURA FLEUR PINTURA FLEUR. Foto: Fleur

UNA EMPRESA A TODO COLOR

Para empezar, Fleur es una marca italiana que nació en 1946. De entrada, sus creadores ya se implicaron con el  producto y es por eso que dedicaron una pincelada de investigación, tiempo y esfuerzo durante muchos años para obtener las pinturas más disruptivas y coloridas que había en el mercado y por otro lado, capaces de distinguirse por su calidad y versatilidad sobre prácticamente cualquier superficie.

Y es que gracias a su producción artesanal, la cual permite obtener tonalidades de color sensacionales, la marca es hoy reconocida internacionalmente por decoradores, artistas y diseñadores.

PINTURA FLEUR PINTURA FLEUR. Foto: Fleur

HABLEMOS DE LA PINTURA

¿Qué tiene de especial? ¿Cuántas gamas existen? Y sobre todo, ¿para qué sirve?

En primer lugar, que hace único este producto? La respuesta es bastante sencilla: Su acabado. Extremadamente mate. En ese sentido, es la materia prima, es decir los minerales los que se encargan de otorgar los acabados tan vibrantes y dotar de volumen las superficies. Y es que la pintura alcanza una profundidad cromática tan especial que parece incluso que los productos estén hechos de manera natural con estos colores.

Ahora bien, una vez seca la pintura, queda totalmente adherida a la superficie y es muy resistente al agua. De hecho, se utiliza para pintar piezas de ropa como zapatos o camisetas y el resultado es como siempre, alucinante.

PINTURA FLEUR
Obra con pinturas Fleur. Foto: Fleur

QUE PUEDO HACER CON FLEUR?

Debido a que las posibilidades son tan diversas, acabaríamos antes si te decimos lo que NO puedes hacer con estas pinturas.

En efecto, no hay prácticamente superficie que se resista a los elegantes y profundos colores Fleur. Desde la madera hasta el vidrio, desde el metal hasta el plástico y como hemos mencionado antes; la tela. A medida que vamos probando nuevas superficies descubriremos que podemos aplicar la pintura sobre otras superficies como el hierro, la porcelana o el yeso.

PRUÉBALO TÚ MISMO

Pero esto no es todo, dentro del amplio abanico de pinturas podemos encontrar muchas utilidades más. La marca ha pensado en todo y por este motivo imprime con su esencia en espectaculares  glitters, penetrantes espráis, resistentes rodillos y brochas hechas a mano.

Después de probar cualquiera de estos utensilios verás como pintar sobre superficies es como un juego de niños, ya que su cobertura y aplicación uniforme son supremamente eficaces. Y además, fáciles de limpiar.

PINTURA FLEUR Sillas pintadas con la Chalk Paint de Fleur. Foto: Pinta Sin Parar

¡COLORES PARA VOLVERSE LOCO!

Pues sí. Hay tantísimos, con diferentes tonalidades y presentaciones que tuvieron que editar un catálogo de 198 páginas para poder enseñar todas sus gamas. El resultado es un libro completísimo, con variedades de colores clasificados por los minerales, las aplicaciones y los materiales sobre los que se pueden utilizar.

Seguramente muchos identificamos el amarillo primario, pero que tal si lo sustituimos por un Love in Portofino, o un Vanilla Ice, o aún mejor una Banana Cream con sutiles toques de Alhambra Yellow. Fascinante ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con las más de 140 gamas de color que podemos encontrar en su catálogo.

 

PINTURA FLEUR Gamas de color Fleur. Color del año: Penelope’s Pink

ES TU TURNO!

Tienes algún mueble antiguo que quieres darle una segunda vida? Es el ejemplo de algunos muebles / escaparates que tenemos en la tienda ;D. O tal vez quieres pintar los muebles de la cocina o la habitación? Tienes algún marco, silla, bici, caja u objeto de decoración que le quieres dar un estilo más personal?

Pues aprovecha y ven a Raima porque aquí encontrarás una amplia selección de pinturas Fleur. Acércate a la Planta 3 y descubre el montón de colores que tenemos para decorar, restaurar, diseñar y en definitiva CREAR estilos y obras totalmente únicas!

PINTURA FLEUR Muebles restaurados con Fleur por el equipo Raima 

Te esperamos!

Ah, y finalmente antes de irnos, la guinda del pastel: Fleur es marca sostenible! Gracias a primero, sus métodos de producción y segundo, los envases de vidrio y cartón 100% reciclables que han sido capaces de reducir las emisiones a valores aún más bajos que los establecidos por la ley.

Few brands can arouse emotions with their creations, to innovate with each product line and get to impose trends. Now well, if we think about one, we will surely conclude that this brand is within the fashion environment.

Well, there is one that meets the three points mentioned above and has nothing to do with the glamor and fashion style of the catwalks.

His name is Fleur. And it is a handmade brand of paintings.

PINTURA FLEUR Photo: Fleur

A FULL-COLOR COMPANY

To start, Fleur is an Italian brand that was born in 1946. At the outset, its creators have already been involved with the product and that is why they dedicated many years to find the most disruptive and colorful paintings that there were in the market.

And it is that thanks to its artisanal production, which allows obtaining sensational color tones, that the brand is today internationally recognized by decorators, artists, and designers

Photo: Fleur

LET’S TALK ABOUT PAINTING

What’s so special in this painting? How many ranges exist? And above all, what is it for?

First, what makes this product unique? The answer is quite simple: Its finish. matt Extremely. In that sense, it is the raw material, that is to say, the minerals that are responsible for granting such vibrant vibrations and volume the surfaces. And it is that the paint reaches a color depth so special that it seems even that the products are made naturally with these colors.

Now, once the paint dries, it is completely adhered to the surface and is very resistant to water. In fact, it is used to paint pieces of clothing such as shoes or shirts and the result is as always, amazing.

Work with Fleur paintings. Photo: Fleur

WHAT CAN I DO WITH FLEUR?

Because the possibilities are so diverse, we would end earlier if we tell you what youcan not do with these paintings.

In fact, there is practically no surface that resists the elegant and deep Fleur colors. From wood to glass, from metal to plastic and as we have mentioned before; the cloth As we test new surfaces we will discover that we can apply the paint on other surfaces such as iron, porcelain or plaster.

TRY IT FOR YOURSELF

But this is not all; within the wide range of paintings we can find many more utilities. The brand has thought of everything and for this reason, it prints with its essence in spectacular glitters, penetrating sprays, resistant rollers, and handmade brushes.

After trying any of these utensils, you will see how painting on surfaces is like a child’s play since its coverage and uniform application are supremely effective. And moreover, easy to clean.

Chairs painted with fleur paint Photo: Pinta sin parar.

COLORS TO GO CRAZY!

You are right. There are so many, with different shades and presentations that had to edit a catalog of 198 pages to teach all its ranges. The result is a very complete book, with varieties of colors classified by minerals, applications, and materials on which they can be used.

Surely many identify the primary yellow, but what if we replace it with a Love in Portofino, or a Vanilla Ice, or even better a Cream Banana with subtle touches of Alhambra Yellow. Fascinating right? Well, the same goes for the more than 140 ranges of color that we can find in its catalog.

Fleur color ranges. Color of the year: Penelope’s Pink

IT’S YOUR TURN!

Do you have any antique furniture that you want to give a second life? It is the example of some furniture/shop windows that we have in the store; D. Or maybe you want to paint the kitchen or room furniture? Do you have a frame, chair, bike, box or decoration object that you want gives a more personal style?

Then take advantage and come to Raima because here you will find a wide selection of Fleur paintings. Come to Floor 3 and discover the bunch of colors we have to decorate, restore design and ultimately CREATE totally unique styles and works!

Furniture restored with Fleur by Raima team

We will wait for you!

Oh! And finally before we go: Fleur is a sustainable brand! First, thanks to its production methods and second, his 100% recyclable glass and cardboard containers have been able to reduce emissions to values ​​even lower than those established by law.

Compartir en: