Viatjar és viure

A la pregunta de Què significa viatjar? En primer lloc, varis de nosaltres associarem l'experiència amb allunyar-se de la rutina o viure meravellosos moments fora del costum. No obstant això, l'experiència de viatjar va molt més enllà d'això.

Viatjar és passió, saviesa i connexió.

És la millor manera d'obrir el nostre món i dotar-lo d'aprenentatge, emocions i sentit. De la mateixa manera, gran part dels éssers humans dediquem el nostre temps lliure a viatjar. Perquè a part d'escapar de la rutina, és una de les millors formes de preservar excitants històries en la nostra memòria.

Potser són històries que ens han marcat. O de les que hem absorbit fins a l'última gota i on ens hem amarat de la cultura, costums i màgia de llocs.

En poques paraules, viatjar és alimentar l'esperit.

Llibreta per viatjar Travelers Notebook
Traveler’s Company

Més enllà de l'experiència

No obstant això, que succeeix quan el viatge s'acaba? Què queda després d'haver descobert nous sabors, haver-se perdut per altres terres i sensibilitzar-nos amb meravelloses cultures (o amb la nostra propia)?. Posteriorment, potser l'únic que quedarà és el record en forma de fotografia i si l'experiència ha estat del tot màgica, un preuat souvenir que ens recordi aquell viatge.

Viatjar més enllà dels sentits

Ara bé, pocs saben quant valuós i gratificant pot ser escriure o dibuixar els detalls més significatius de cada viatge. I és que quan ho fas, dotes de significat i valor incalculable cada experiència. Per tant, per a alguns és fins i tot més significatiu que l'experiència en si. Enrique Flores, il·lustrador i explorer per naturalesa, dóna mostra d'això:

Testimonio de un viajero Traveler Extret dels testimonis Traveler’s Company

Un viatge inoblidable

I és que allò que fa el fet de viatjar una experiència realment única, és la manera en com la vivim a través dels nostres ulls. És com sentim cada emoció i la traduïm en paraules. I no hi ha manera més autèntica de viure una aventura emocionant que a través de la nostra motxilla, el mapa a la mà i una singular llibreta de viatge.

Doncs és sobre ella que podem expressar el que sentim quan  trepitgem aquell lloc i gravar cada detall per sempre en la nostra memòria. De la mateixa manera, cada història  la podem enriquir amb imatges, dibuixos, tiquets de vol, targetes de visita i una infinitat de significats que doten de valor cada petita travessa.

Certament, la llibreta de viatge fa que allò que alguna vegada va ser especial, de cop i volta es converteixi en únic i irrepetible.

Etiquetes para decorar les llibretes de viatge
Etiquetes adhesives Traveler’s Company

En primer lloc, és únic perquè el construïm a la nostra manera i aquesta sensació que al món no hi ha un altre igual, és realment gratificant. Amb els nostres errors, els nostres detalls, les nostres emocions i el nostre enginy. I finalment, és únic perquè cada experiència que hàgim plasmat, no es tornarà a repetir igual.

Per sempre recordar

En conclusió, un viatge pot ser una experiència enriquidora en la mesura que estiguem disposats a fer d'ella, un record realment autèntic.

Anima't i descobreix el plaer de reviure els teus millors viatges a una singular Traveler, la llibreta que per excel·lència acompanya els viatgers. Navega a través de la textura suau de les fulles i transporta els teus sentits al precís i únic moment en què vas viure aquella experiència.

Traveler Notebook - Viatjar és viure Foto: Traveler’s Company

Desperta els teus sentits i observa que senzillament, les millors experiències mai s'acabaran.

Mentrestant, et deixem que trobis la inspiració a través de la Bàrbara Salas.

I per acabar

Aconsegueix la teva Traveller a les nostres botigues i a la botiga online

A la pregunta de ¿Qué significa viajar? En primer lugar, varios asociarían la experiencia con alejarse de la rutina o vivir maravillosos momentos fuera de la costumbre. No obstante, la experiencia de viajar va mucho más allá de eso.

Viajar es pasión, sabiduría y conexión.

Es la mejor  manera de abrir nuestros mundo y dotarlo de aprendizaje, emociones y sentido. Del mismo modo, gran parte de los seres humanos dedicamos nuestro tiempo libre a viajar.  Porque aparte de escapar de la rutina, es una de las mejores formas de preservar excitantes historias en nuestra memoria

Libreta Traveler, de fondo una plaza con turistas y viajeros
Foto: Traveler Notebook

Tal vez son historias que nos han marcado. O de las que hemos absorbido hasta la última gota y en donde nos hemos empapado de la cultura, costumbres y magia de lugares.

En pocas palabras, viajar es alimentar el espíritu.

Más allá de la experiencia

Sin embargo, que sucede cuando el viaje ha terminado?  Qué queda después de haber descubierto nuevos sabores, haberse perdido por otras tierras y de sensibilizarse con maravillosas culturas (o con la nuestra misma)?. Posteriormente, tal vez lo único que quedará de aquel viaje es el recuerdo en forma de fotografia y si la experiencia llegó a ser especial, un preciado souvenir de vuelta a casa.

Libretas de viaje en cuero Photo: Traveler Company

Viajar más allá de los sentidos

Ahora bien, pocos saben lo valioso y gratificante de escribir o dibujar los detalles más significativos de cada viaje. Y es que cuando lo haces, dotas de significado e incalculable valor cada experiencia. Por lo tanto, para algunos  es incluso más significativo que la experiencia en sí. Enrique Florez, ilustrador y explorer por naturaleza, da muestra de ello:

Testimonio de un viajero Traveler Testimonio para Traveler Company.

Un viaje inolvidable

Y es que aquello que hace del viajar una experiencia realmente única, es la manera en como la vivimos a través de nuestros ojos. Es como sentimos cada emoción y la traducimos en palabras. Y no existe manera más auténtica de vivir una aventura emocionante que a través de nuestra mochila, mapa en mano y una singular libreta de viaje.

Pues en ella podemos expresar lo que sentimos al pisar aquel lugar y grabar cada detalle por siempre en nuestra memoria. Una libreta de viaje, nos hace tomar conciencia de la importancia de aquella experiencia. Del mismo modo, cada historia la podemos enriquecer con imágenes,  dibujos, pasajes de vuelo, tarjetas de visita y un sin fin de significados que dotan de valor cada pequeña travesía.

Traveler Notebook Foto: Traveler’s Company

Ciertamente, la libreta de viaje hace que aquello que fue especial de repente se convierta en algo único e irrepetible.

En primer lugar, es único porque lo construimos a nuestra manera y esa sensación de que en el mundo no hay otro igual, es realmente gratificante. Con nuestros errores, nuestros detalles,  nuestras emociones  y nuestro ingenio. Y finalmente, es único porque cada experiencia que hayamos plasmado, no se volverá a repetir igual.

Para siempre recordar

En conclusión, un viaje puede ser una experiencia enriquecedora en la medida en que estemos dispuestos a hacer de aquella aventura, un recuerdo realmente auténtico.

Así que anímate y date el placer de revivir tus mejores viajes en una singular Traveler, la libreta que por excelencia acompaña a los viajeros. Navega a través de la textura suave de sus hojas y transporta tus sentidos al preciso y único momento en que viviste aquella experiencia.

Etiquetas para decorar Traveler’s Notebook
Etiquetas Traveler’s Company

Despierta tus sentidos una y otra vez observa que sencillamente, las mejores experiencias nunca tendrán fin.

Mientras tanto, te dejamos que encuentres la inspiración a través de Bárbara Salas.

Y para terminar 

Consigue tu libreta Traveller’s en nuestras tiendas y en nuestra tienda en línea

If we ask ¿What does traveling mean? First, many of us would associate the experience with moving away from the routine or living wonderful moments out of the comfort zone. However, the travel experience goes far beyond that.

Traveling is passion, wisdom, and connection.

It is the best way to open our world and provide it with learning, emotions, and meaning. Similarly, a large part of human beings dedicate our free time to travel. Because apart from escaping the routine, it is one of the best ways to preserve exciting stories in our memory.


Traveler’s Company

Maybe they are stories that have marked us. Or of those that we have absorbed until the last drop and where we have soaked in the culture, customs and magic of places.

Simply put, traveling is feeding the spirit.

Beyond the experience

However, ¿What happens when the trip is over? What remains after having discovered new flavors, being lost in other lands and becoming aware of wonderful cultures (or our own)? Later, perhaps the only thing that will remain of that trip is the memory in the form of photography and if the experience became special, a precious souvenir back home.

Libretas de viaje en cuero Photo: Traveler’s Company

Travel beyond the senses

Now, a few of us know how valuable and rewarding to write or draw the most significant details of each trip. And until you do it, you endow each experience with meaning and incalculable value. Therefore, for some, it is even more significant than the experience itself. Enrique Flores, illustrator, and explorer for life reveals this:

Testimonio de un viajero Traveler Extracted from Traveler’s Company

An unforgettable trip

And that is what makes traveling a truly unique experience, is the way we live through our eyes. It’s how we feel each emotion and translate it into words. And there is no more authentic way to live an exciting adventure than through our backpack, map in hand and a single travel book.

Well, in it we can express what we feel when we step on that place and record every detail forever in our memory. In the same way, each story/trip can be enriched with images, drawings, flight tickets, shop cards and an endless number of meanings that give value to each small journey.

Certainly, the travel notebook makes that this special thing, suddenly become unique and unrepeatable one.

In the first place, it is unique because we build it our way and this feeling that ”there is no other one in the world” is really gratifying. And finally, it is unique because each experience that we have expressed will not be repeated again.

Forever remember

In conclusion, a trip can be an enriching experience to the extent that we are willing to make that adventure a truly authentic memory.

So go ahead and give yourself the pleasure of reliving your best trips in a unique Traveler, the book that par excellence accompanies travelers. Browse through the soft texture of its leaves and transport your senses to the precise and unique moment in which you lived that experience.

Traveler Notebook Photo: Traveler’s Company

Wake up your senses again and observe that simply, the best experiences will never end.

Meanwhile, we let you find inspiration through Barbara Salas.

And to finish

Discover the Traveller’s collection in our stores and shop online.

Compartir en: