Sensacional paper d’importació

Probablement a Raima som coneguts pel nostre paper. Sobretot perquè en tenim tot un univers tot ple de papers d'arreu del món. Importats des de la punta d'Asia fins als recons més intrepits d'Amèrica.

Són papers d'aquí i d'allà. Com a petita mostra, alguns provenen d'Alemanya, Mèxic, el Japó, o  l'Índia

Pap-er fet a m[a Paper fet a ma. Raima, P2

De fabricació artesanal

En conseqüència són més de 3.000 referències d'arreu del món les que omplen la segona planta de la nostra botiga. Com que la seva procedència és tan diversa, així mateix és la seva tècnica de fabricació. Per exemple, els que provenen de l'Índia és fan amb preciosos estampats artesanals a mà. Per altra banda, els que ens arriben del Japó, també fets a mà,  es caracteritzen per estampats florals i es cataloguen com ecològics pels processos que fan servir. Això sí que és un valor afegit!

Sensacional paper de importacio Mostra de gamma de color verd, paper importat fet a mà

Paper per inspirar-te

Ara bé, aplicacions n'hi ha tantes com et puguis imaginar. Els que fem servir per decorar les nostres plantes és un exemple. Amb sensacionals colors i espectaculars formes.

En primer lloc, el paper d'importació el pots emprar per restaurar o canviar l'estil d'una cadira, un moble o una habitació. També els pots retallar a mida per construir diferents tipus de marcs. El resultat donarà un equilibri cromàtic de pel·lícula. I sense haver de moure't de Raima, el tallem el paper a la mida que tu vulguis. Contacta'ns per conèixer més sobre aquest servei

De la mateixa manera, molts creatius el fan servir per a fotografies de producte ja que els dissenys són tan autèntics que segons quin paper s'escolli, es ressalten diferents aspectes del producte i per descomptat l'autenticitat de l'obra serà exquisida.

Sensacional paper de importacio Mostra de gamma de color vermell, paper importat fet a mà

En resum, l'estètica del nostre paper importat és tan diversa i original que només cal experimentar amb ells per adonar-se'n que les aplicacions no tenen límit. Un altre exemple són els espectaculars vestits de paper que trobaràs a Raima.

Renovació constant

Constantment renovem el catàleg i nosaltres mateixos, no parem de fer servir el nostre paper per decorar cada planta. I pràcticament cada temporada, fem canvis de dalt a baix per a que vosaltres mateixos trobeu inspiració.

paper raima de importacio Mostra de gamma de color blau, paper importat fet a mà

Exemple d'això són els nostres aparadors que podeu trobar tant a la botiga com a la pàgina d'Instagram. Aprofitem cada època especial o temporada per crear sensacionals dissenys on els protagonistes apart dels productes, són els nostres papers!

Paper d'importació Aparador Nadal 2019 RAIMA. Al fons, paper d'importació de l'Índia

Per molt que ho intentis, sabem que no et podràs resistir a aquestes preciositats i una vegada els vegis, els sentis a les teves mans i tinguis a l'abast la selecta gamma de colors,  s'obriran les portes a de la teva creativitat i llavors es donarà pas a meravelloses invencions, dignes de penjar al museu. Desafia els teus instints creatius i plasma un estil únic a cada peça. Fes servir el hashtag #raimafans  i donarem a  conèixer el teu art al món!

Paper de importacio RAIMA Mostra de gamma de color morat, paper importat fet a mà

Descobreix tot aquest mar de paper d'importació a la planta 2 de Raima i també, a la nostra botiga online. T'hi esperem a la papereria més gran d'Europa.

Probablemente en Raima somos conocidos por nuestro papel. Sobre todo porque tenemos todo un universo lleno de papeles de todo el mundo. Importados desde la punta de Asia hasta los rincones más intrépidos de América.

Son papeles de aquí y de allí. Como pequeña muestra, algunos provienen de Alemania, México, Japón o la India.

Pap-er fet a m[a Papel de importacion, RAIMA. P2

De fabricación artesanal

En consecuencia son más de 3.000 referencias de todo el mundo los que llenan la segunda planta de nuestra tienda. Como su procedencia es tan diversa, asimismo es su técnica de fabricación. Por ejemplo, los que provienen de la India sehacen con preciosos estampados artesanales. Por otro lado, los que nos llegan de Japón, son hechos a mano y se catalogan como ecológicos por los procesos que utilizan a la hora de obtener el papel. Eso sí que es un valor añadido!

Sensacional paper de importacio Muestra de la gamma del color verde, papel importado hecho a mano

Papel para inspirarte

Ahora bien, aplicaciones hay tantas como te puedas imaginar. El papel que utilizamos para decorar nuestras plantas es un ejemplo.

En primer lugar, el papel de importación lo puedes utilizar para restaurar o cambiar el estilo de un asiento, un mueble o una habitación. También los puedes cortar a medida para construir diferentes tipos de marcos. El resultado dará un equilibrio cromático de película. Y sin tener que moverte de Raima, te cortamos el papel a la medida que tú quieras. Contáctanos para conocer más sobre este servicio.

Del mismo modo, muchos creativos lo utilizan para fotografías de producto ya que los diseños son tan auténticos que según qué papel se escoja, se resaltan diferentes aspectos del producto y por supuesto la autenticidad de la obra será exquisita.

Sensacional paper de importacio Muestra de la gamma del color rojo, papel importado hecho a mano

En resumen, la estética de nuestro papel importado es tan diversa y original que hace falta experimentar con ellos para darse cuenta que las aplicaciones no tienen límite. Otro ejemplo son los espectaculares vestidos de papel que encontrarás en Raima.

Renovación constante

Constantemente renovamos nuestro catálogo y dentro de Raima, no paramos de utilizar nuestro papel para decorar cada planta. Es por eso que prácticamente cada temporada, hacemos cambios de arriba a abajo para que vosotros mismos encontréis inspiración en cada detalle.

paper raima de importacio Muestra de la  gamma del color azul, papel importado hecho a mano

Ejemplo de ello son nuestros escaparates, los cuales dotamos de vida a través de la puesta en escena de productos de temporada junto con el papel más sensacional que nos haya llegado en ese momento. El resultado, espectaculares escaparates de ensueño. Puedes conocerlos todos visitando nuestras tiendas y la cuenta oficial de Instagram

Paper d'importacióEscaparate de Navidad 2019 RAIMA. Al fondo, papel de importación de la India

Por mucho que lo intentes, sabemos que no te podrás resistir a estas preciosidades y en el momento en que los veas, los sientas en tus manos y tengas al alcance la selecta gama de colores, se abrirán las puertas a de tu creatividad y entonces se dará paso a maravillosas invenciones, dignas de colgar en el museo. Desafía tus instintos creativos y plasma un estilo único a cada pieza. Usa el hashtag #raimafans y daremos a conocer tu arte al mundo!

Paper de importacio RAIMA Muestra de la gamma de color morado, papel importado hecho a mano

Descubre todo nuestro mar de papel de importación en las tiendas Raima y también en nuestra tienda online.  Te esperamos aquí, en la papelería más grande de Europa.

Probably in Raima we are known for our paper. Especially because we have a whole universe full of papers from around the world. Imported from the tip of Asia to the most intrepid corners of America.

They are papers here and there. As a small sample, some come from Germany, Mexico, Japan, or India.

Pap-er fet a m[a Handmade paper. Raima, P2

Handmade

Consequently, there are more than 3,000 references from all over the world that fill the second floor of our store. As its origin is so diverse, it is also its manufacturing technique.

For example, those that come from India are made with beautiful prints. On the other hand, those that come from Japan are handmade and are called to be ecological range by the processes they use when obtaining paper. That is an added value!

Sensacional paper de importacio Sample of the green color range. Imported handmade paper

Paper to inspire you

Now, there are as many applications as you can imagine. The paper we use to decorate our store is an example.

First, you can use the import paper to restore or change the style of a seat, a piece of furniture or a whole room. You can also cut them as you wish to create different types of frames. The result will give an amazing chromatic balance. And without having to move from Raima, we cut the paper as you want. Contact us to discover more.

In the same way, many creatives use it for product photographs because the designs are so authentic. According to the paper you choose, different aspects of the product are highlighted and of course, the authenticity of the work will be exquisite.

Sensacional paper de importacio Sample of the red color range. Imported handmade paper.

In summary, the aesthetics of our imported paper is so diverse and original that it is necessary to experiment with them to realize that the applications have no limit. Another example is the spectacular paper dresses you’ll find in Raima.

Constant renewal

We constantly renew our catalog and within Raima, we do not stop using our paper to decorate each plant. That’s why practically every season, we make changes from top to bottom so that you find your own inspiration.

paper raima de importacio Sample of the blue color range. Imported handmade paper.

An example of this is our showcase, which we bring to life through the staging of seasonal products along with the most sensational paper that has come to us at that time. The result, spectacular dream showcase. You can meet them all by visiting our stores and the official Instagram account.

Paper d'importació Christmas showcase 2019 RAIMA. In the background, import paper from India

As much as you try, we know that you will not be able to resist this preciousness and once you see them, you feel them in your hands and you have within reach the select range of colors, the doors of your creativity will open and then we will give way to Wonderful inventions, worth hanging in the museum.

Challenge your creative instincts and capture a unique style to each piece. Use the hashtag #raimafans and we will show your art in the world!

Paper de importacio RAIMA Sample of the purple color range. Imported handmade paper

Discover all our sea of ​​import paper in Raima stores and also in our online store. We wait for you here, in the biggest stationery in Europe.

Compartir en: