Experiències que continuen

Per a ningú de nosaltres és un secret que la tornada a l'escola comporta una sèrie de sentiments contradictoris. Per a alguns és el començament d'una nova etapa, carregada de nous reptes. I per a altres és la tornada a la rutina. Més enllà d'això la tornada a l'escola es reviure moments, històries i anècdotes. Es viure experiències que continuen.

Pupitre amb estris escolars. Pupitre amb estris escolars. Campanya Experiències que continuen

N'HI HA ALGUNES QUE MAI S'OBLIDEN

La veritat és que la tornada a l'escola significa molt més que això. Significa il·lusió, esforç, ganes d'aprendre, noves oportunitats i en conclusió un popurri d'emocions plenes de color. Però si alguna cosa tenim clar a Raima, és que la tornada a l'escola comporta experiències inoblidables. Tan inoblidables i gratificants que molts fins i tot les tornaríem a repetir un centenar de vegades.

Així que, per reviure moltes d'aquestes experiències a Raima vam fer  la tasca de trobar els cinc imprescindibles per fer d'aquesta tornada a l'escola i a les activitats laborals un succés una mica més suportable. És a dir, els cinc elements essencials que resulten útils tant sobre un pupitre escolar, com sobre una taula de disseny o un escriptori d'oficina.

DOS QUE NO FALLEN

Primer,  paper i llapis. Quins millors complements que aquest parell per despertar l'escriptor, dibuixant i artista que portem a dintre?

I és que a vegades tan sols es necessita una mica d’inspiració per donar curs a l'esperit creatiu. A la nostra botiga trobaràs de totes les mides, tipus i colors; des del clàssic Pilot que aporta funcionalitat i durabilitat fins al característic Uni-ball. També n’hi ha d’alguns més sofisticats i exquisits com són els Caran d’Ache o els Lamy; signe de distinció, tradició i artesania.

EXPERIÈNCIES QUE NO S'ACABEN

I per plasmar les teves millors idees sempre pots comptar amb les ja reconegudes llibretes Moleskine o Escolofi que resulten molt pràctiques i fàcils de dur i la qualitat? EXCEPCIONAL. Ara,  per aquells que tenim el paladar més exquisit, us oferim la marca Miquel Rius, amb la qual trobaràs un estil i disseny exclusiu com mai. O si ets encara una mica més sibarita, sempre podràs tria entre dues marques tan autèntiques com Leuchturm 1917 o la japonesa Midori. Amb aquesta tria ja en tindràs prou, al menys per començar la nova etapa amb il·lusió.

Per altra banda, si a tu el que t’agrada es omplir el paper d’emocions traduïdes al color, nosaltres t’ajudem a trobar el company ideal com és Faber Castell, una de les marques que més estimem a la nostra botiga i és que si pujes a la planta tres, trobarás un aparador amb retoladors, colors, acrílics i molt més exclusivament de la marca.  Amb els Faber sí que pots donar-li canya a la teva imaginació i vida a les teves idees.

Porta llapis Col·lecció Raima Office Estris escolars de Raima, temporada ''Tornada al cole''

QUE NO SE T'ESCAPI RES

Ara bé, hi ha experiències que val molt la pena tenir presents, una cosa així com una data especial, un aniversari, una presentació davant un client important o una excursió al museu.

Per a aquests esdeveniments i aventures que sempre cal  emmarcar, nosaltres t'oferim el complement ideal; agendes de disseny i fresques com les Finocam o  per altra banda, tornem a alternatives una mica més sofisticades, amb dissenys polits i singulars com les que ens proporciona Miquel Rius; sempre amb distinció i personalitat. Les agendes han sigut des de ja fa temps un complement ideal per alliberar la memòria i mantenir vius els records i a Raima i la Carpeta en tenim un ventall súper ample.

ÉS VÀLID TORNAR A COMENÇAR

També és cert que algunes experiències no valen la pena ser recordades. Que sempre és vàlid donar un creu i ratlla. Tornar a començar. I per exemple, una marca que entén molt bé d'aquest concepte és Milan. Clàssic per excel·lència. Milan és aquest esborrany que el perds abans que se t’acabi i que sens dubte, és irreemplaçable tinguis 5, 20, o 35 anys, ja que és la sinergia perfecte entre qualitat i preu.

ESTIL FRESC I CONTEMPORANI

I finalment, dos articles que són tan complementaris com el pinzell al llenç. Parlem ni més ni menys que de la motxilla i l'estoig. En primer lloc, un protegeix els teus apunts, esbossos i projectes i en segon lloc,  l'altre conserva els elements que t'ajuden a plasmar de manera excepcional les idees més espontànies i fresques que pots tenir. Per al primer, unes de les millors opcions són les motxilles East Pack; resistents, amb estil i modernes. I per al segon, la nostra recomanació són els estoigs Kipling; sempre amb estampats i dissenys tan originals com les teves idees.

Muntatge Raima Motxilles Eastpack col·lecció 2019

Si vosaltres també teniu ganes de començar aquesta nova etapa amb il·lusió i esteu motivats pels nous reptes, no dubteu en confiar en la nostra botiga per tenir a punt els elements necessaris i arribar allà on us ho plantgeu!

Si vols conèixer més sobre les Experiències que continuen, clica aquí: video

Us esperem a Raima, la vostra papereria i la més gran d’Europa. També podeu conèixer tot sobre l'experiència Raima a la nostra pàgina d'Instagram

Para nadie es un secreto que la vuelta al cole trae consigo una serie de sentimientos encontrados. Para algunos es el comienzo de una nueva etapa, cargada de nuevos retos, objetivos y metas por cumplir. Y para otros es la vuelta a la rutina marcada por las manecillas del reloj, la campana de salida o los exámenes parciales.

La verdad es que la vuelta a la escuela significa mucho más que eso. Significa ilusión, esfuerzo, ganas de aprender, nuevas oportunidades y en conclusión un compendio  de emociones llenas de color. Pero si algo tenemos claro a Raima, es que la vuelta al colegio conlleva experiencias inolvidables. Tan inolvidables y gratificantes que muchos incluso las volveríamos a repetir un centenar de veces.

Aparador Raima. Experiencias que continuen

Así que, para revivir muchas de estas experiencias a Raima hicimos la tarea de encontrar los cinco imprescindibles para hacer de esta vuelta al cole y  las actividades laborales un suceso algo más soportable. Es decir, los cinco elementos esenciales que resultan útiles tanto sobre un pupitre escolar, como sobre una mesa de diseño o un escritorio de oficina.

DOS QUE NO FALLAN

Primero, papel y lápiz. Qué mejores complementos que este par para despertar el escritor, dibujante y artista que llevamos dentro?

Y es que a veces sólo se necesita un poco de inspiración para dar curso al espíritu creativo. En nuestra tienda encontrarás de todos los tamaños, tipos y colores; desde el clásico Piloto que aporta funcionalidad y durabilidad hasta el característico Uni-ball. También hay algunos más sofisticados y exquisitos como son los Caran d’Ache o los Lamy; signo de distinción, tradición y artesanía.

Por otro lado, si a ti lo que te gusta esllenar el papel de emociones traducidas al color, podemos ayudarte a encontrar el compañero ideal como es Faber Castell, una de las marcas que más queremos en nuestra tienda y es por eso que, si subes a la planta tres, encontrarás un escaparate con rotuladores, colores, acrílicos y mucho más, exclusivamente dedicado a la marca.

Con los Faber sí puedes darle caña a tu imaginación y vida a tus ideas.

Montaje Raima Material para oficina y escuela.

QUE NO SE TE ESCAPE NADA

Ahora bien, hay experiencias que vale la pena tener presentes, algo así como una fecha especial, un cumpleaños, una presentación ante un cliente importante o una excursión al museo.

Para estos eventos y aventuras que siempre hay que enmarcar, nosotros te ofrecemos el complemento ideal; agendas de diseño y frescas como las Finocam o por otro lado, volvemos a alternativas algo más sofisticadas, con diseños pulidos y singulares como las que nos proporciona Miquel Rius; siempre con distinción y personalidad. Las agendas han sido desde hace tiempo un complemento ideal para liberar la memoria y mantener vivos los recuerdos y en Raima y la Carpeta tenemos un abanico súper ancho.

SE VALE VOLVER A COMENZAR

También es cierto que algunas experiencias no valen la pena ser recordadas. Que siempre es válido dar un borrón y cuenta nueva. Y por ejemplo, una marca que entiende muy bien de este concepto es Milan. Clásico por excelencia. Milan es este borrador que el pierdes antes de que se te acabe y que sin duda, es irremplazable tengas 5, 20, o 35 años, ya que es la sinergia perfecta entre calidad y precio.

Muntatge Raima

ESTILO FRESCO Y CONTEMPORÁNEO

Y finalmente, dos artículos que son tan complementarios como el pincel al lienzo. Hablamos nada menos que de la mochila y el estuche. En primer lugar, uno protege tus apuntes, bocetos y proyectos y en segundo lugar, el otro conserva los elementos que te ayudan a plasmar de manera excepcional las ideas más espontáneas y frescas. Para el primero, unas de las mejores opciones son las mochilas East Pack; resistentes, con estilo y modernas. Y para el segundo, nuestra recomendación son los estuches Kipling; siempre con estampados y diseños tan originales como tus ideas.

Si con todo esto no te has levantado para venir corriendo a Raima, no sé qué estás esperando!

Si vosotros también tenéis ganas de empezar esta nueva etapa con ilusión y está motivados por los nuevos retos, no dudéis en confiar en nuestra tienda para tener a punto los elementos necesarios y llegar allí donde queráis!

Si quieres conocer más sobre las Experiencias que continúan, pincha aquí: video

Os esperamos a Raima, vuestra papelería y la más grande de Europa.

 

Raima showcase. Experiences that continue.

It is no secret to anyone that going back to school brings a series of mixed feelings. For some, it is the beginning of a new stage, full of new challenges, objectives, and goals to meet. And for others, it is the return to the routine marked by the hands of the clock, the exit bell or the partial exams.

The truth is that going back to school means much more than that. It means enthusiasm, effort, desire to learn, new opportunities and in conclusion a compendium of emotions full of color. But if we are clear about Raima, it is that going back to school brings unforgettable experiences. So unforgettable and rewarding that many would even repeat them a hundred times.

So, to relive many of these experiences in Raima, we made the task of finding the five essentials to make this return to school and work activities a more bearable event. That is, the five essential elements that are useful both on a school desk, and on a design table or an office desk.

TWO THAT DO NOT FAIL

First, paper and pencil. What better complements than this pair to wake up the writer, cartoonist and artist that we have inside?

And sometimes it only takes a little inspiration to give way to the creative spirit. In our store you will find all sizes, types, and colors; from the classic Pilot that provides functionality and durability to the characteristic Uni-ball. There are also some more sophisticated and exquisite such as the Caran d’Ache or the Lamy; Sign of distinction, tradition, and crafts.

On the other hand, if you like to fill the role of emotions translated to color, we can help you find the ideal partner such as Faber Castell, one of the brands we love most in our store and that is why, if you upload On the third floor, you will find a showcase with markers, colors, acrylics and much more, exclusively dedicated to the brand.

With the Faber, you can give your imagination and life to your ideas.

Pupitre amb estris escolars. Assembly of a showcase.  Raima.

DO NOT LEAVE ANYTHING

Now well, some experiences are worth keeping in mind, something like a special date, a birthday, a presentation to an important client or an excursion to the museum.

For these events and adventures that must always be framed, we offer you the ideal complement; design and fresh agendas like the Finocam or on the other hand, we return to somewhat more sophisticated alternatives, with polished and unique designs such as those provided by Miquel Rius; Always with distinction and personality. The agendas have long been an ideal complement to free memory and keep memories alive and in Raima and the Folder, we have a super wide range.

With the Faber, you can give your imagination and life to your ideas.

THAT IS VALID TO BEGIN

It is also true that some experiences are not worth remembering. That it is always valid to star over. And for example, a brand that understands this concept very well is Milan. Classic one. Milan is this draft that you lose before it runs out and due to that, it is irreplaceable if you are 5, 20, or 35 years old since it is the perfect synergy between quality and price.

Muntatge RaimaEaspack Bag

FRESH AND CONTEMPORARY STYLE

And finally, two articles that are as complementary as the brush to the canvas. We refer to the backpack and the case. First, one protects your notes, sketches and projects and secondly, the other one preserves the elements that help you exceptionally capture the most spontaneous and fresh ideas. For the first one, some of the best options are the East Pack backpacks; Tough, stylish and modern. And for the second, our recommendation is the Kipling cases; always with prints and designs as original as your ideas.

If with all this information, you have not risen to come running to Raima, I do not know what you are waiting for!

If you also want to start this new stage with enthusiasm and are motivated by new challenges, do not hesitate to trust our store to have the necessary items ready and get where you want!

If you want to know more about the Experiences that continue, click here: video

We wait for Raima, your stationery and the largest in Europe.

Compartir en: