Colors d’inspiració per a la teva oficina

Tenir un despatx monocrom, amb tons neutrals i sobris està bé. Però convertir-te en un referent estètic i ser qui li posa el toc divertit a l'oficina és una altra història. I és que d'això ens ve a parlar Remember. La col·lecció per a despatx, escriptori i oficina que per excel·lència accentua cada espai on es col·loca.

Remember Collection RAIMA Montaje RAIMA amb la col·lecció Remember

DIGUES QUE NO A LA MONOTONIA

I és que mentre molts es dediquen a mantenir els patrons clàssics i correctes, procurant així no alterar l'statu quo, altres com Remember se'n surten de la categoria i aposten per dissenys més atrevits. No busquen ser ostentosos o extravagants. Només pretenen fer de la teva jornada una experiència més enriquidora i agradable.

COLOR MÉS QUE MAI

Ara bé, els experts coincideixen que el color dins dels espais de treball és summament important. Doncs opinen que influeix directament en la pressió sanguínia, els músculs, el cervell i les emocions. És per això que des de Raima t'aconsellem utilitzar-lo mesuradament. T'expliquem com.

En primer lloc, si és ben cert que la majoria d'empresaris i professionals es decanten per tonalitats clares i neutres, també és cert però, que cadascú reacciona de manera diferent davant el color.  I  la suma de tots els elements disposats, és la que pot produir un efecte positiu o negatiu sobre els estats anímics.

REMEMBER COLLECTION Tac de notes Remember. Raima online

PETIT DETALL, GRAN DIFERÈNCIA.

Per l'anterior, no t'estem suggerint que posis  pantalles vermelles d'alts contrastos, sinó que a través de petits detalls estimulis la teva creativitat. Un bon exemple és la llibreta Solena de la col·lecció Remember.  Amb estampats alegres i formes geomètriques, promet ser el millor aliat per inspirar noves idees. Els seus impactants contrastos resulten motivadors i estimulen la comunicació entre les persones.

Ara bé, cada espai de treball s'adequa segons l'activitat que realitza. També és cert però, que haver d'arxivar documents, revisar factures i ordenar contractes i llistats no és molt ''estimulant'' que diguem i molt menys si ens trobem dins d'un entorn gris i pàl·lid. Així l'únic que aconseguiràs és endinsar-te en la monotonia i acabar per avorrir-te. I no és que volem, oi?

Tasa Re,memberAccessorisRemember. RAIMA

APOSTA CURIOSA

El que si pots canviar és el lloc on emmagatzemes tot aquest munt d'idees, projectes i documents. Molts sabem que el color i les emocions estan directament relacionats. És per això que els arxivadors de palanca són la millor opció per despertar emocions positives. I és que el lila, els morats i roses són uns dels colors més emprats per incentivar la curiositat i activar la imaginació. Per això aquest tipus d'arxivador és tan sol·licitat en entorns creatius com agènciesstart-ups, botigues de dissenys i altres. Es venen moltíssim a causa de la seva línia cromàtica que és capaç de crear una harmonia de textures i formes molt interessant.

REMEMBER COLLECTION Archivadores Remember - Raima Online

PERSONALIZA EL TEU ESPAI

En resum, l'equilibri adequat és la clau per aconseguir una harmonia en l'entorn de treball o l'oficina de casa. I com influïm en els diferents espais és el detonant que determina si el que ens envolta ens estimula més o menys la nostra creativitat i productivitat.

Remember Collection Office Col·lecció Remember oficina. Ph: Remember

D'una banda, un senzill detall com un divertit revister pot ajudar a crear la diversificació necessària i per altra, una simple però divertida safata en tons pastissos pot proporcionar l'ordre i toc d'alegria necessari per fer del teu entorn laboral un lloc més agradable.

Bandeja de archivos Remember

Safata d'arxius Remember. Raima online

EL PODER DEL COLOR

Així que ja ho saps, no es tracta de ser extravagant i combinar colors gratuïtament, sinó més aviat d'implementar els accessoris tant funcionals com estètics que influeixin en el benestar de l'entorn de treball. La teva oficina t'ho agrairà, la teva creativitat es veurà estimulada i els teus companys voldran saber d'on has tret una col·lecció tan inspiradora i original.

Recorda visitar la nostra botiga en línia per descobrir aquesta i moltes altres col·leccions i també, trobaràs aquesta edició disponible a les botigues físiques de RAIMA: Carrer Comtal, 27 i Carrer Déu i Mata, 70.

Tener un despacho monocromo, con tonos neutrales y sobrios está bien. Pero convertirte en un referente estético y ser quien le pone el toque divertido a la oficina es otra cosa.

Y es que de eso nos viene a hablar Remember. La colección para despacho, escritorio y oficina que por excelencia acentúa cada espacio donde se coloca.

Remember Collection RAIMA Montaje RAIMA con la Colección Remember

DI NO A LA MONOTONIA

Mientras muchos se dedican a mantener los patrones clásicos y correctos, procurando así no alterar el estatus quo, otros como Remember se salen de la categoría y apuestan por diseños más atrevidos. No buscan ser ostentosos o extravagantes. Sólo pretenden hacer de tu jornada una experiencia más enriquecedora y agradable.

COLOR MÁS QUE NUNCA

Ahora bien, los expertos coinciden en que el color dentro de los espacios de trabajo es sumamente importante. Pues coinciden en que el color influye directamente en la presión de la sangre, los músculos, el cerebro y las emociones. Es por eso que desde Raima te aconsejamos utilizarlo mesuradamente. Te explicamos cómo.

En primer lugar, si bien es cierto que la mayoría de empresarios y profesionales se decantan por unos tonos claros y neutros, también es cierto que cada uno de nosotros reacciona diferente ante el color y que la suma de todos los elementos es la que puede producir un efecto positivo o negativo.

REMEMBER COLLECTION Taco de notas Remember. Raima online

PEQUEÑO DETALLE, GRAN DIFERENCIA

Por lo anterior, no te estamos sugiriendo que implantes pantallas rojas de altos contrastes, sino que a través de pequeños detalles estimules tu creatividad. Un buen ejemplo es la libreta Solena de Rememember con estampados alegres y formas geométricas relajantes, prometen ser el mejor aliado para inspirar nuevas ideas. Sus impactantes contrastes resultan energizantes y estimulan la comunicación entre las personas.

De todos modos, cada espacio de trabajo se adecua de acuerdo a la actividad que realiza, pero también es cierto que tener que archivar documentos, revisar facturas y ordenar contratos y facturas no es muy estimulante que digamos y menos dentro de un entorno gris y pálido. Así lo único que conseguirás en adentrarte en la monotonía y acabar aburriéndote de ciertas labores que indudablemente no podrás cambiar.

Tasa Re,memberAccesorios Remember. RAIMA

APUESTA CURIOSA

Lo que si puedes cambiar es el lugar donde almacenas todo ese montón de documentos. Muchos sabemos que el color y las emociones están directamente relacionados. Es por eso que los archivadores de palanca son la mejor opción. Y es que el lila, los morados y rosados son unos de los colores más empleados para incentivar la curiosidad y activar la imaginación. Por eso, este tipo de archivador son tan solicitados en entornos creativos como agencias, start-ups, boutiques y demás.

REMEMBER COLLECTION Archivadores Remember Raima Online

PERSONALIZA TU ESPACIO

En resumen, el equilibrio adecuado es la clave para lograr una armonía en el entorno de trabajo. Y cómo influimos en los diferentes espacios es el detonante ideal para estimular más o menos nuestra creatividad y productividad.

Remember Collection Office Colección Remember oficina. Ph: Remember

Por una parte, un sencillo detalle como un divertido revistero pueden ayudar a crear la diversificación necesaria y por otro lado, una simple pero estimulante bandeja  puede proporcionar el orden y toque de alegría necesario para hacer de tu entorno laboral un lugar más agradable.

Bandeja de archivos RememberBandeja de archivos Remember. Raima online

EL PODER DEL COLOR

Así que ya lo sabes, no se trata de ser extravagante y combinar colores gratuitamente, sino más bien de implementar los accesorios tanto funcionales como estéticos que influyan en el bienestar del entorno de trabajo. Tu oficina te lo agradecerá, tu creatividad se verá estimulada y tus compañeros desearán saber de donde has sacado una colección tan inspiradora y original.

Recuerda visitar nuestra tienda online para  descubrir esta y muchas otras colecciones de oficina y escritorio.

INSPIRATION COLORS FOR YOUR OFFICE

Having a monochrome office, with neutral and sober tones is fine. But becoming an aesthetic reference and being the one who puts the fun touch to the office is something else. And that’s what Remember comes to us. The collection for office, desk, and office that highlights every space where it is placed.

Remember Collection RAIMA  Remmember collection at Raima

SAY NO TO THE MONOTONY

Meanwhile, many bands are dedicated to maintaining the classic and correct patterns, thus trying not to alter the status quo, others, like Remember, leave the category and bet on more daring designs. They do not seek to be ostentatious or extravagant. They just want to make your day a more enriching and enjoyable experience.

COLOR MORE THAN EVER

Now, experts agree that color within workspaces is extremely important. Well, they agree that color directly influences blood pressure, muscles, brain, and emotions. That is why from Raima we advise you to use it measuredly. We explain how.

In the first place, although the majority of businessmen and professionals indeed opt for light and neutral tones, it is also true that each of us reacts differently to color and that the sum of all the elements is what can produce a positive or negative effect.

REMEMBER COLLECTION Take notes Remember. Raima online

SMALL DETAIL, GREAT DIFFERENCE

Therefore, we are not suggesting that you implant red screens of high contrasts, but through small details, you stimulate your creativity. A good example is the Solena notebook with cheerful prints and geometric shapes that promise to be the best ally to inspire new ideas. Its striking contrasts are energizing and stimulate communication between people.

Anyway, each workspace is adapted according to the activity it performs, but it is also true that having to file documents, review invoices and order contracts and statements is not very stimulating. In the end, the only thing you will get it’s the monotony and end up getting bored with certain tasks that you will undoubtedly not be able to change.

Tasa Re,memberAccessorisRemember. RAIMA

CURIOUS BET

What you can change is the place where you store all that pile of documents. Many of us know that color and emotions are directly related. That is why lever filing cabinets are the best option. And it so happens that lilac, purples, and roses are one of the most used colors to encourage curiosity and activate the imagination. That is why this type of filing cabinet is so requested in creative environments such as agencies, startups, boutiques, and others. They are sold as churros due to their chromatic line that a very interesting chromatic harmony is capable and works just like any other if the question is to archive a huge amount of documents.

REMEMBER COLLECTION Remember Filing cabinets – Raima Online

CUSTOMIZE YOUR SPACE

In short, proper balance is the key to achieving harmony in the work environment. And how we influence the different spaces is the ideal trigger to stimulate more or less our creativity and productivity.

Remember Collection OfficeRemember Office Collection  –  Ph: Remember

On the one hand, a simple detail like a fun magazine rack can help create the necessary diversification and on the other hand, a simple but stimulating pastel tray can provide the order and touch of joy necessary to make your work environment a more pleasant place.

Bandeja de archivos Remember Remember tray.    Raima online

THE POWER OF COLOR

So you know, it’s not about being extravagant and combining colors for free, but rather about implementing both functional and aesthetic accessories that influence the well-being of the work environment. Your office will thank you, your creativity will be stimulated and your partners will want to know where you got such an inspiring and original collection.

Remember to visit our online store to discover this and many other office and desk collections.

Compartir en: