El paper, el nostre ADN.

Per entendre l’essència de RAIMA, del que estem fets i tot el que representem, ens hem de submergir en el nostre ADN; aquell codi o informació que es traspassa a cadascun dels nostres productes i a tot el que fem. I és que el nostre origen el devem al paper,  a un conglomerat de textures, formes i colors que per si mateixos són excepcionals, versàtils i captivadors però quan els ajuntem el resultat és un immens mar de paper; trepidant i singular. Una excepcional barreja de tonalitats,  formes i moviments que deixen entreveure el que s’amaga darrere de RAIMA: qualitat, diversitat i autenticitat.

[video width="1280" height="720" mp4="https://raima.cat/wp-content/uploads/RAIMA-un-mar-de-paper.mp4"][/video]

Para entender la esencia de RAIMA, de lo que estamos hechos y todo lo que representamos, nos debemos sumergir en nuestro ADN; aquel código o información que se traspasa a cada uno de nuestros productos y a todo lo que hacemos. Y es que nuestro origen lo debemos al papel; a un conglomerado de texturas, formas y colores que por sí mismos son excepcionales, versátiles y cautivadores pero cuando los juntamos el resultado es un inmenso mar; trepidante y singular. Una excepcional mezcla de tonalidades, formas y movimientos que dejan entrever lo que se esconde detrás de RAIMA: calidad, diversidad y autenticidad.

To understand the RAIMA’s essence, what we are made of and everything we represent, we should immerse in our DNA; that code or information that is transferred to each of our products and everything we do. And we owe our origin to paper; a conglomerate of textures, shapes, and colors that by themselves are exceptional, versatile and captivating but when we put all them together the result is an immense sea; Trepidant and unique. An exceptional mix of shades, shapes, and movements that reveal what lies behind RAIMA: quality, diversity, and authenticity.