TALLER OLFACTIU SMELL ME

Sentim el paper, pel seu color, la seva textura, la sevs composició, però a Raima anem més enllà, sabem que pot arribar a despertar emocions infinites, a tantes com hi puguis imaginar. En aquest taller descobrim una experiència sensorial única, combinant paper i aroma. Una experiència inspiracional i creativa que traspasa els sentits.

Sentimos el papel, por su color, su textura, su composición, pero en Raima vamos más allá, sabemos que puede llegar a despertar emociones infinitas, tantas como puedas imaginar. En este taller descubrimos una experiencia sensorial única, combinando papel y aroma. Una experiencia inspiracional y creativa que traspasa los sentidos.

We feel the paper, because of its color, its texture, its composition, but in Raima we go further, we know that it can awaken infinite emotions, as many as you can imagine. In this workshop we discover a unique sensory experience, combining paper and aroma. An inspirational and creative experience that goes beyond the senses.