BRINDIS FLIC FESTIVAL

El passat 14 de març es va celebrar a sala NIMURA de RAIMA la 9a edició del FLIC, festival de literatura i arts

El FLIC és un festival d’experiències i creació literària que convida a gaudir de la literatura i les arts. L’objectiu és promoure la relació entre les diverses arts a través de formats innovadors i experimentals, fomentant així la creació interdisciplinària i el foment pel gust literari, amb la participació de tots els agents implicats.
El festival té una programació per les famílies, un programa per a les escoles, per a joves creadors i una trobada professional.
Un any més molt orgullosos de donar tot el nostre suport a a aquesta gran iniciativa cultural.

El pasado 14 de marzo se celebró en sala Nimur de RAIMA la 9ª edición del FLIC, festival de literatura y artes.

El FLIC es un festival de experiencias y creación literaria que invita a disfrutar de la literatura y las artes. El objetivo es promover la relación entre las diversas artes a través de formatos innovadores y experimentales, fomentando así la creación multidisciplinaria y el fomento por el gusto literario, con la participación de todos los agentes implicados.
El festival tiene una programación para las familias, un programa para las escuelas, para jóvenes creadores y un encuentro profesional.
Un año más muy orgullosos de dar todo nuestro soporte a esta gran iniciativa cultural.

On March 14, the 9th edition of the FLIC, literature and arts festival, was held in Nimur Hall of RAIMA.

The FLIC is a festival of experiences and literary creation that invites you to enjoy literature and the arts. The objective is to promote the relationship between the various arts through innovative and experimental formats, thus promoting multidisciplinary creation and promotion for literary taste, with the participation of all the agents involved.
The festival has a schedule for families, a program for schools, for young creators and a professional meeting.
One more year very proud to give all our support to this great cultural initiative.